Bærekraft

Vi kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG-informasjon). 

 

 

ESG: Environmental - Social - Corporate Governance

 

Miljø

  • Audiens har ambisjon om å være ledende pådriver innenfor bærekraft og FNs
   bærekraftmål i bransjen
  • Vi vil være på forkant med innovative
   løsninger som sparer miljøet og sørger for mindre transport.

 

Vi retter innsatsen mot:

  • Sirkulær økonomi
  • Øke kildesortering
  • Forskning og utvikling av produkter

 

Sosiale forhold

  • Audiens ønsker å tilby gode og trygge arbeidsplasser
  • Vi vil forhindre at det skjer brudd på arbeidstakers rettigheter

 

Vi retter innsatsen mot:

  • Tilby flere lærlingplasser
  • Følge opp at leverandørene har systemer
   for å forhindre brudd på arbeidstakers
   rettigheter
  • Fremme mangfold og bidra til
   integrering
  • Aktivt jobbe med og evaluere bedriftskulturen

 

Forretningsetiske forhold

  • Bærekraftsarbeidet er drevet fram av et
   sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse,
   og er nedfelt i styringsprinsippene våre
  • Audiens har en egen miljøansvarlig
  • Varslingsordning og nulltoleranse mot
   korrupsjon

 

Vi retter innsatsen mot:

  • Etterleve bedriftens etiske retningslinjer på alle nivåer i organisasjonen, og følge opp leverandørkjeden
  • Forebygge alle former for korrupsjon
  • Sørge for at alle virksomheter har eller er
   tilknyttet en varslingsordning


 

Miljø

Audiens har som mål å lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter og løsninger, fornybar energi, produksjon, lagerdrift og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall er viktig for å oppnå et mer bærekraftig ressursbruk. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til å redusere belastningene på klima, miljø og ressurser. Vi vil i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Relevante bærekraftsmål fra FN:

m†l 7- bokm†l.pngm†l 12- bokm†l.pngm†l 13- bokm†l.pngm†l 17- bokm†l.png

 

Mennesker

Audiens skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og andre arbeidstakere som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø. Audiens har fokus rettet mot bedriftskulturen i selskapet og benytter evidensbasert forskning for å ivareta og utvikle et “growth mindset” for å sikre et godt, trygt og inspirerende arbeidsmiljø.

Relevante bærekraftsmål fra FN:

m†l 5- bokm†l.pngm†l 8- bokm†l.pngm†l 17- bokm†l.png